Arabian Business Community

Enbassy of Ukraine


Enbassy of Ukraine

 +971 - 2 -6327586  
 +971 -2 -6327506


Artem Nosko , Second Secretary
Anatoliy Vasylenko
Sergiy Pasko , Ambassador